top of page
Truck and Warehouse

Amit tudnia kell

Kérdései vannak - mi megválaszoljuk

ADATVÉDELMI RENDELKEZÉS

A személyes adatokat Ön önkéntesen bocsátja rendelkezésünkre a regisztráció, illetve a Társaságunkkal történő kapcsolattartása során, éppen ezért kérjük, hogy adatai közlésekor fokozottan ügyeljen azok valódiságára, helyességére és pontosságára, mert ezekért Ön a felelős. A helytelen, pontatlan vagy hiányos adat akadálya lehet a szolgáltatásaink igénybevételének. Amennyiben Ön nem a saját, hanem más személy személyes adatait adja meg, akkor úgy vélelmezzük, hogy Ön az ehhez szükséges felhatalmazással rendelkezik. Az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor ingyenesen visszavonhatja, melyet 5 munkanapos határidővel vállalunk. Megtévesztő személyes adat használata esetén, illetve, ha valamelyik látogatónk bűncselekményt követ el vagy Társaságunk rendszerét támadja, az adott regisztráció megszüntetésével egyidejűleg az adatait haladéktalanul töröljük, illetve szükség esetén polgári jogi vagy büntetőjogi jogaink érvényesítése erejéig megőrizzük.

KIK VAGYUNK

Dvl Transport Kft

Székhely / Iroda cím: 9094 Tápszentmiklós Fő u. 38/ 9028 Győr Régi Veszprémi u. 14-16.
Adószám: 14823536-2-08

Cégjegyzékszám: 08-09-018394   bejegyezte a Győr-Moson-Sopron Megyei Cégbíróság
Bankszámlaszám (HUF): MKB  Bank Zrt   10300002-10421222-49020012
SWIFT kód: MKKBHUHB   IBAN: HU70 10300002-10421222-48820015

BEVEZETŐ

Jelen Szabályzat célja annak biztosítása, hogy a Dvl Transport Kft. (9094 Tápszentmiklós Fő u. 38. Cg. 08-09-018394; Adószám: 14823536-2-08) a továbbiakban, mint Adatkezelő megfeleljen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679.rendeletében - GDPR - és az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 24. § (3) bekezdésében foglaltaknak, azaz meghatározza az Adatkezelőnél vezetett nyilvántartások működésének törvényes rendjét, valamint biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését és megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását vagy nyilvánosságra hozatalát.

ALAPELVEK

Személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára átláthatóan kezeljük.

 

Az adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból kezeljük, és nem a célokkal összeegyeztethetetlen módon.

 

A kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükséges mértékig terjeszkednek.

 

Társaságunk minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük.

 

A személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy Ön csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható.

 

Megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, vétlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.

A Dvl  Transport Kft  ADATKEZELÉSI GYAKORLATA

Az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos ide vonatkozó nemzeti jogszabályokban, valamint az EU jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

 

A Dvl Transport Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikor történő megváltoztatása. Az esetleges változásokról kellő időben értesíti ügyfeleit, valamint partnereit. Amennyiben kérdése merülne fel jelen tájékoztató kapcsán, kérjük, hogy írja meg nekünk. A Print Brokers Team Kft. elkötelezett az ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelme érdekében, mely során kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletbe tartását, illetve a személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja.

 

Az Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat meghatározza a Társaság adatkezelésének rendjét, a személyes adatok forrását, az adatok nyilvántartásának rendjét, biztosítja az információs önrendelkezési jognak és az adatbiztonság követelményének érvényesülését és szabályozza az ehhez kapcsolódó felelősségi köröket. A Szabályzat célja továbbá a Társaság informatikai rendszerén belül kezelt adatok, védelem alá eső dokumentációk kezelésének, védelmének, őrzésének szabályozása, valamint a Társaság informatikai berendezései, azokon futó szoftverei használatának, védelmének szabályozása.

SÜTEMÉNYEK és azok kezelése

A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok, amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője menti le és tárolja. A leggyakrabban használt internetes böngészők többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már az Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a számítógépén lévő eltárolt sütiket is tudja törölni. A sütik használatáról az egyes böngészők a "súgó" menüpontban nyújtanak bővebb tájékoztatást.

 

Vannak olyan sütik, amelyek nem igénylik az Ön előzetes hozzájárulását, amelyekről az első látogatás során kap rövid tájékoztatást, ilyenek például a hitelesítési, multimédia-lejátszó, terheléskiegyenlítő, a felhasználói felület testre szabását segítő munkamenet- sütik, valamint a felhasználó központú biztonsági sütik. A sütik elfogadása nem kötelező, azonban Társaságunk nem vállal azért felelősséget, ha sütik engedélyezése hiányában a weblapunk esetleg nem az elvárt módon működik.

 

A honlapunk a Google Inc. által nyújtott internetes elemzési szolgáltatást használja, mely során a Google Analytics lehetővé teszi a webhely használatának elemzését.

FOGALOM MEGHATÁROZÁS

Adatvédelmi      Incidens:

Az adatbiztonság olyan sérülése, amely továbbított, tárolt, vagy más módon feldolgozott személyes adatok véletlen vagy jogszerűtlen megsemmisüléséhez, elvesztéséhez, megváltoztatásához, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalához, illetve az azokhoz való jogosulatlan hozzáféréshez vezet.

 

Feldolgozás

A személyes adatok automatikus, vagy nem automatikus módon végzett műveletek összessége, azaz gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, visszakeresés, betekintés, felhasználás, közzététel, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel révén, összehangolás vagy összekapcsolás, zárolás, törlés, illetve megsemmisítés

GDPR

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).

ADATKEZELÉSI ELVI

Az Adatkezelő a jogszerűség, tisztesség és átláthatóság követelményeinek megfelelően, célhoz kötötten, adattakarékosan, pontosan, az érintettekkel együttműködve köteles eljárni. Az Adatkezelő jogait és kötelezettségeit rendeltetésüknek megfelelően köteles gyakorolni, illetőleg teljesíteni. Az Adatkezelő tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájárulás esetén az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakaszában visszavonhatják. Bizonyos esetekben a megadott adatok egy bizonyos körének kezelését jogszabályi előírások teszik kötelezővé, melyről a partnereinket külön tájékoztatjuk.

 

Az adatkezelési alapelveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályokkal így különösen az alábbiakkal;

 

2011. évi CXII. törvény- információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról

 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (GDPR)

 

2013. évi V.  törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

 

2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);

 

2013. évi CCXXXVII. törvény - a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról (Hpt.)

 

1995. évi CXCIX törvény - a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és

lakcímadatok kezeléséről

ÜGYFELEK JOGAI

Az ügyfél kérelmezheti Társaságunknál a tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, vagy személyes adatainak helyesbítését, valamint a személyes adatainak törlését vagy zárolását.

Az ügyfél kérelmére Társaságunk tájékoztatást ad az ügyfél általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az ügyfél személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

 

Kötelesek vagyunk a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet a Társasághoz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

 

Az ügyfél tájékoztatását a Társaságunk csak az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűnmegelőzés vagy bűnüldözés érdekében, továbbá állami vagy helyi önkormányzati pénzügyi érdekből, valamint az ügyfél vagy mások jogainak védelme érdekében tagadhatja meg. A Társaság köteles az ügyféllel a felvilágosítás megtagadásának indokát közölni.

 

A személyes adatot törölni kell, a fentnevezett jogszabályban meghatározott esetekben így különösen ha kezelése jogellenes, - az ügyfél kéri, - az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható -, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, - feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki.

 

Törlés helyett a Társaság zárolja a személyes adatot, ha az ügyfél ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az ügyfél jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

 

Ha a Társaság az ügyfél helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén a Társaságunk tájékoztatja az ügyfél a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

AZ ADATKEZELÉSI RENDSZER BEHATOLÁS ELLNI VÍRUSVÉDELME

Központi rendszer:

A központi rendszert a külső behatolások ellen a Rendszergazda által folyamatosan frissített tűzfal védi. A levelezési rendszert külön naponta frissített vírusirtó védi. A központi rendszert központi, naponta frissülő vírusirtó védi. A forgalmat folyamatosan ellenőrzik. A hálózati jelszavakat úgy kell megválasztani, hogy azokat ne lehessen kitalálni (a jelszó nem lehet nyelvhelyesen leírt, értelmes szó vagy nem kötődhet a felhasználó személyéhez). A jelszavakat nem szabad mások tudomására hozni, azokat ajánlatos legalább háromhavonta cserélni. A hálózatba beléptetett terminált, munkaállomást nem szabad kilépés nélkül elhagyni, valamint a felhasználónak tilos más felhasználók erőforrásait illetéktelenül használni. Tilos a hálózati erőforrásokat védő technikai korlátozások feltörése, más felhasználók jelszavainak megszerzése, valamint tilos a rendszer, és más felhasználók adatait, fájljait – engedély nélkül - másolni, törölni vagy módosítani.

 

Egyedi gépek:

A gépeken vírusirtó és behatolás-védő szoftver van. A központi rendszerre kapcsolódva a központi vírusirtó is aktiválódik. A gépeken kritikus adatok (személyi, az Társaság működésére vonatkozó) állományok csak átmenetileg tárolhatók. A szükséges feladatok elvégzése után az adatokat a hálózatra kell menteni.

A RENDSZER ESZKÖZEINEK VÉDELME

Az eszközök mechanikus védelme:

Tilos az eszközök közelében enni, inni, dohányozni, valamint a gépterem, szerverterem teljes területén élelmiszert fogyasztani, vagy azokat kicsomagolt állapotban tartani, illetve az eszközöket és azok részeit áthelyezni, burkolatukat, csatlakozásaikat megbontani. A felhasználók kötelesek minden meghibásodást jelenteni. A felhasználóknak tilos az eszközök elektromos csatlakozásait megbontani. Elektromos meghibásodás, pl. zárlat gyanúja esetén az eszközt áramtalanítani kell. Ha a meghibásodás a gépterem elektromos hálózatában keletkezik, úgy az egész géptermet áramtalanítani kell a főkapcsolóval.

Az eszközök használatát az arra kijelölt személy ismerteti. Az ő feladata az eszközök kezelésének bemutatása, az ahhoz kapcsolódó speciális tudnivalók ismertetése is. Mindenki csak azokat az eszközöket használhatja, melyekre engedélyt kapott és kezelésükre ki lett oktatva. A használható eszközök körének meghatározása a felhasználói jogosultság kiadásával párhuzamosan történik. Tartalékberendezést, mentést tartalmazó adathordozót/eszközt úgy kell elhelyezni, hogy az eredeti berendezést / adattárat érintő esetlege külső hatástól lehetőség szerint mentes legyen.

Tilos a kábelezést a fali csatlakozónál megbontani és közvetlenül a kábelre gépet csatlakoztatni. A fali csatlakozó és a számítógép között lengőkábelt kell használni. A hálózathoz való csatlakozáshoz szükséges címek felett az Társaság rendelkezik. Tilos önkényesen címeket megadni, vagy megváltoztatni. Szükség esetén az Társaság jogosult a már kiadott címek visszavonására vagy megváltozatására.

 

Az eszközök környezetének védelme:

Informatikai eszközöket csak olyan területeken lehet elhelyezni, ahol azokat az illetéktelenektől határzóna, vagy elzárási lehetőség védi.

 

Az eszközök tulajdonának védelme:

A munkakör ellátásával kapcsolatos alkalmazás megszűnés esetén az eszközöket leltár szerint vissza kell venni. Engedély nélkül eszközt Társaságunk székhelyének területéről kivinni tilos. Karbantartásra / selejtezésre kivitt eszközök esetén a rendszergazdának biztosítani kell, hogy az eszközön adatok visszaállítható módon ne legyenek. Eszközök áthelyezése során azok adatokat csak a szükséges mértékben tartalmazhatnak.

Képzés:

A Szabályzatot minden érintett munkavállalóval és alvállalkozóval ismertetni kell és a Szabályzat elfogadását aláírással igazolni kell. A belépő dolgozóknak külön képzést kell biztosítani, titoktartási és felelősségi nyilatkozat aláíratásával.

ADATOK VÉDELME, TÁROLÁSA

Az Adatkezelő számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a - 9024 Győr Práter u 9. számon fekvő - székhelyén találhatóak meg. A személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatásnyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választjuk meg és üzemeltetjük, hogy a kezelt adat az arra feljogosítottak részére hozzáférhetően rendelkezés áll, - hitelessége és hitelesítése biztosított, - változatlansága igazolható, - jogosulatlan hozzáférése ellen védett legyen. Az adatokat a fentnevezett megfelelő intézkedésekkel védjük, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal törlés, megsemmisülés és megsemmisítés válás ellen.

Külső nyilvántartásainkban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítjuk a tárolt adatok - kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi - közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintettekhez rendelhetőek. A technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési, szervezeti intézkedésekkel gondoskodunk az adatkezelés biztonságáról, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

 

Az adatkezelés során megőrizzük a titkosságot, - mely során megvédjük az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult, valamint a sértetlenséget, - mely során megvédjük információnak és a feldolgozás módszerének pontosságát és teljességét, valamint a rendelkezésre állát, - mely során biztosítjuk a jogosult hozzáférését a kívánt információhoz és az ezzel kapcsolatos eszközökhöz.

 

Az Adatkezelő az adatkezelés biztonsága érdekében a kockázatok figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre a számítógéppel támogatott - Btk. szerint elkövetett bűncselekmény- csalás, - kémkedés, - szabotázs, - vandalizmus, - tűz és árvízkár, - továbbá számítógép vírusok, a számítógépes betörések és szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen.

Győr 2020 év szeptember hó 8.

 

Takács Ádám Ügyvezető

Dvl Transport Kft.

Székhely / Iroda cím: 9094 Tápszentmiklós Fő u. 38./ 9028 Győr , Régi Veszprémi u. 14-16.
Adószám: 14823536-2-08 Cégjegyzékszám: 08-09-018394;

bottom of page